Zasady przyjęć / dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY Studia I stopnia – licencjackie WSNP:

 

WYMAGANE DOKUMENTY Studia II stopnia – magisterskie WSNAP:

 

STUDIA PODYPLOMOWE – WYMAGANE DOKUMENTY

Zarządzenie w sprawie opłat czesnego za studia podyplomowe

 

Zasady przyjęć

Zasady ogólne

§ 1

Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów przez:
1. Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
2. Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych
w Warszawie na studia niestacjonarne – wspomagane technikami kształcenia na odległość.

Składanie wniosków na studia

§ 2

1. O przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.
2. O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki lub inżynierski.

§ 3

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września, a na semestr letni do 15 lutego.

§ 4

1. Kandydaci składają następujące dokumenty:

– kserokopię Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
– kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
 
– Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);
– Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna 100zł). Opłata może zostać uiszczona w podczas składania dokumentów;
– 4 (cztery) fotografie.

2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu – kwestionariuszu.

§ 5

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
– uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa,
– do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa,
– świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego,
– świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

Postępowanie rekrutacyjne

§ 6

Dokumenty, o których mowa w § 4 należy składać w punkcie konsultacyjno-rekrutacyjnym:

§ 7

1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

§ 8

1. Punkty rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
2. Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.

§ 9

1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty wpisowej.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
3. Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

§ 10

1. Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami  z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut każdej z uczelni.
2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o warunkach studiowania.