Studia podyplomowe

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni   i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kierunki Pedagogiczne

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
1. Andragogika 2 1 200 zł
2. Bibliotekznawstwo i informacja naukowa 3 1 000 zł
3. Biologia w szkole 3 1 000 zł
4. Chemia w szkole 3 1 000 zł
5. Coaching i tutoring w szkole * 2 1 750 zł
6. Doradztwo zawodowe 3 1 000 zł
7. Dydaktyka języka obcego 3 1 000 zł
8. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł
9. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1 000 zł
10. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia* 2 1 200 zł
11. Etyka w szkole* 3 1 000 zł
12. Filozofia w szkole* 3 1 000 zł
13. Fizyka w szkole 3 1 000 zł
14. Geografia w szkole 3 1 000 zł
15. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi* 2 1 200 zł
16. Historia w szkole 3 1 000 zł
17. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 000 zł
18. Język polski w szkole 3 1 000 zł
19. Logistyka w szkole* 3 1 000 zł
20. Logopedia 4 1 000 zł
21. Matematyka w szkole 3 1 000 zł
22. Pedagogika lecznicza 3 1 000 zł
23. Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1 000 zł
24. Pedagogika specjalna 3 1 000 zł
25. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera 3 1 000 zł
26. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800 zł
27. Pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki 3 1 000 zł
28. Pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki 3 1 000 zł
29. Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 1 000 zł
30. Przedsiębiorczośc w szkole 3 1 000 zł
31. Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł
32. Przyroda w szkole 3 1 000 zł
33. Resocjalizacja 3 1 000 zł
34. Socjoterapia 3 1 000 zł
35. Technika w szkole 3 1 000 zł
36. Terapia pedagogiczna 3 1 000 zł
37. Terapia rodzin * 3 1 000 zł
38. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1 000 zł
39. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 000 zł
40. Wiedza o społeczeństwie 3 1 000 zł
41. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł
42. Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 000 zł
43. Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł

 

Kierunki Administracyjne

 

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
44. Administracja publiczna 2 1 200 zł
45. E-administracja 2 1 200 zł
46. Kontrola zarządcza 2 1 200 zł
47. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200 zł
48. Samorząd terytorialny 2 1 200 zł

Kierunki pozostałe

 

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr
49. Architektura krajobrazu* 2 1 200 zł
50. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe* 2 1 200 zł
51. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł
52. Logistyka* 2 1 200 zł
53. Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa 2 5 500 zł
54. Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej 2 1 200 zł
55. Rolnictwo 2 1 200 zł
56. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1 200 zł
57. Zarządzanie w biznesie* 2 1 200 zł
58. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
59. Zielarstwo i fitoterapia* 2 1 200 zł