STUDIA PODYPLOMOWE – WYMAGANE DOKUMENTY
Wymagane dokumenty WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYC W WARSZAWIE WSNP:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (przy rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym
 • Umowa o kształcenie (indywidualnie generowana z systemu rekrutacyjnego)
Wymagane dokumenty SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE SGK:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (przy rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym
 • Umowa o kształcenie (indywidualnie generowana z systemu rekrutacyjnego)
Wymagane dokumenty AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU ANS:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (przy rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku elektronicznym
 • Umowa o kształcenie (indywidualnie generowana z systemu rekrutacyjnego)
Zasady przyjęć
Zasady ogólne
§ 1
Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów przez:
1. Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie
2.  Szkołą Główną Krajową w Warszawie

3.  Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
na studia niestacjonarne – wspomagane technikami kształcenia na odległość.
Składanie wniosków na studia
§ 2
1. O przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości. 2. O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki lub inżynierski.
§ 3
Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września, a na semestr letni do 29 lutego.
§ 4
1. Kandydaci składają następujące dokumenty:
– kserokopię Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis); – kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);
– Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony); – Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna 85zł). Opłata może zostać uiszczona w podczas składania dokumentów; – 1 (jedną) fotografie.
2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu – kwestionariuszu.
§ 5
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków: – uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, – do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa, – świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego, – świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.
Postępowanie rekrutacyjne
§ 6
Dokumenty, o których mowa w § 4 należy składać w punkcie konsultacyjno-rekrutacyjnym:
§ 7
1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

3. Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.
§ 8
1. Punkty rekrutacyjne prowadzą działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.
2. Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.
§ 9
1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty rekrutacyjnej.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
§ 10
1. Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami  z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut każdej z uczelni.
2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o warunkach studiowania.