Politologia: Dziennikarstwo (WSSMiA)

Na wszystkich rodzajach studiów dziennikarskich obok przedmiotów ogólnych z zakresu socjologii, psychologii, historii, filozofii, etyki prowadzone są zajęcia specjalistyczne z wiedzy o mediach, takie jak systemy informacji masowej, historia prasy, prawo prasowe i autorskie, reklama. Podstawowy element programu to zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane w ramach pracowni prasowej, radiowej i telewizyjnej. Uczelnia kształci studentów dziennikarstwa także w zakresie dziennikarstwa on-line, marketingu i public relations