Pedagogika resocjalizacyjna (WSKPiSM)

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, oraz uzyskanie wiedzy z zakresu działań profilaktycznych i resocjalizujących ukierunkowanych na jednostki niedostosowane społecznie. Studia te dają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie: interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup i społeczności, podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałającym powstaniu niepożądanych zjawisk społecznych, stosowania różnorodnych technik wychowania resocjalizacyjnego.