Pedagogika: Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe (WSKPiSM)

Osoba kończąca studia zostaje przygotowana do pracy w różnych typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji (np. mediatekach, ale także bibliotekach naukowych), instytucjach wydawniczych i księgarskich (np. redaktor, księgarz), archiwach, a także (po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej) w szkolnictwie. Studia przygotowują również pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia funkcji doradcy zawodowego oraz doskonalą umiejętności pracy z grupą. Pokazują stosowanie zasad związanych z rozwojem społeczno-zawodowym podopiecznych, kształtowanie podstaw teoretycznych i indywidualnych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, a także zrozumienie istoty doradztwa zawodowego.