Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie WSNP

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA –  jednolite  studia magisterskie 5-cio letnie

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – jednolite  studia magisterskie 5-cio letnie

                         Specjalności:

 • Resocjalizacja z socjoterapia

 • Spektrum autyzmu

 • Oligofrenopedagogika

 • Surdopedagogika

 • Tyflopedagogika

Jednolite studia magisterskie 5-letnie SGK

1. Prawo

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.
Program studiów zawiera treści kształcenia związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, a w konsekwencji pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

 

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie) WSNP

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 2. Doradztwo zawodowe i personalne

 3. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 4. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

 5. Pedagogika kryminalogiczno – sądowa

Informacja o studiach Studia II stopnia – magisterskie WSNAP:

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach.                           

Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.