Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie WSNP

 1. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA –  jednolite  studia magisterskie 5-cio letnie

 2. PEDAGOGIKA SPECJALNA – jednolite  studia magisterskie 5-cio letnie

                         Specjalności:

 • Resocjalizacja z socjoterapia

 • Spektrum autyzmu

 • Oligofrenopedagogika

 • Surdopedagogika

 • Tyflopedagogika

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

POLITOLOGIA studia I i II stopnia

 • Media i komunikowanie społeczne

 • Polityka bezpieczeństwa państwa

 • Obsługa ruchu granicznego

 • Obsługa ruchu turystycznego

 • Obsługa ruchu lotniczego

 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

 • Administracja rządowa i samorządowa

 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

 • Polityka migracyjna

Studia magisterskie II stopnia POLITOLOGIA – 2 lata WSSMiA

 1. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

 2. Ekonomia menadżerska

 3. Administracja rządowa i samorządowa

 4. Dziennikarstwo

 5. Stosunki międzynarodowe

 6. Bezpieczeństwo narodowe

 7. Polityka zdrowotna RP

 8. Edukacja dla bezpieczeństwa

 9. Studia europejskie

 10. Amerykanistyka

 11. Edukacja publiczna

 12. Zarządzanie farmacją

 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem

 14. Biznes i przywództwo

 15. Zarządzanie w administracji

Jednolite studia magisterskie 5-letnie SGK

Prawo

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.
Program studiów zawiera treści kształcenia związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, a w konsekwencji pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Informacja o studiach Studia II stopnia – magisterskie WSNAP:

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach.                           

Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.