Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie WSNP

 1. PSYCHOLOGIA 

  Specjalności:

    • Psychologia kliniczna z psychoterapią

    • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

    • Psychologia społeczna

    • Psychologia dzieci i młodzieży

 2. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

 3. PEDAGOGIKA SPECJALNA

Specjalności:

    • Resocjalizacja z socjoterapia

    • Spektrum autyzmu

    • Oligofrenopedagogika

    • Surdopedagogika

    • Tyflopedagogik

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie) WSNP

  1. PEDAGOGIKA

Specjalności:

    • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

    • Doradztwo zawodowe

  1. Administracja

Specjalności:

    • Ochrona danych osobowych

    • Administracja bezpieczeństwa

    • Administracja publiczna

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie) SGK
 1. PEDAGOGIKA

Specjalności:

Jednolite studia magisterskie 5-letnie SGK

 1. Prawo

 

Informacja o studiach Studia II stopnia – magisterskie WSNAP:

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach.                           

Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.