WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) WSNP

  1. Pedagogika

Specjalności:

     • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

     • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

     • Doradztwo zawodowe i personalne

     • Pedagogika kryminologiczno-sądowa

     • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

  1. Administracja

Specjalności:

     • Administracja skarbowa

     • Administracja publiczna

     • Ochrona danych osobowych

     • Administracja bezpieczeństwa

  1. Praca socjalna

Specjalności:

     • Asystent rodziny

     • Organizacja i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

     • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie WSNP

  1. Psychologia

Specjalności

     • Psychologia kliniczna z psychoterapią

     • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka,

     • Psychologia społeczna,

     • Psychologia dzieci i młodzieży.

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 2. Pedagogika specjalna

Specjalności:

     • Resocjalizacja z socjoterapią

     • Spektrum autyzmu

     • Oligofrenopedagogika

     • Surdopedagogika

     • Tyflopedagogika

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) SGK

 1. Pedagogika

     Specjalności:

     • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

     • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

     • Doradztwo zawodowe i personalne

     • Pedagogika kryminologiczno-sądowa

     • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie SGK

 1. Prawo

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU

Jednolite studia magisterskie 5-cio letnie ANS

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) ANS

 1. Administracja

  Specjalności:

     • Administracja rządowa i samorządowa

     • Administracja celno-skarbowa

 2. Bezpieczeństwo narodowe

  Specjalności:

     • Zarządzanie obronnością państwa

     • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

     • Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi

 3. Zarządzanie

  Specjalności:

     • zarządzanie w biznesie i administracji

     • przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

 4. Politologia

  Specjalności:

     • Dyplomacja i polityka międzynarodowa

     • Dziennikarstwo

Informacja o studiach Studia I stopnia – licencjackie WSNP:

Studia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, trwają co najmniej sześć semestrów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata, który  jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (licencjat)  umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych – wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.