Studia licencjackie I stopnia POLITOLOGIA – 3 lata

 • Doradztwo personalne i zarządzaniem personelem

 • Ekonomia menadżerska

 • Administracja rządowa i samorządowa

 • Dziennikarstwo

 • Stosunki międzynarodowe

 • Bezpieczeństwo narodowe

 • Polityka zdrowotna RP

 • Studia europejskie

 • Amerykanistyka

 • Biznes i przywództwo

 

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

ADMINISTRACJA  studia I stopnia

 • Administracja rządowa i samorządowa

 • Administracja celno-skarbowa

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia

 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

 • Zarządzanie obronnością państwa

 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

Informacja o studiach Studia I stopnia – licencjackie WSNP:

Studia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, trwają co najmniej sześć semestrów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata, który  jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (licencjat)  umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych – wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.