ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH:

 • Pedagogika specjalna – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia) 
 •  

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPECJALNOŚCI:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Opieka osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 CZESNE:

 • Pedagogika specjalna I stopnia – 1590 zł semestr,
 • Pedagogika I stopnia – 1500 zł za semestr
 • Pedagogika II stopnia – 1700 zł za semestr

(możliwość płatności ratalnej przez 10 miesięcy  w roku akademickim)Studia licencjackieStudia licencjackie (inaczej studia I stopnia) – są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością, np. licencjat politologii w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Absolwent studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.Studia licencjackie trwają  sześć semestrów (3 lata). Oferujemy studia w systemie niestacjonarnym wspomagane technikami kształcenia na odległość bez konieczności uciążliwych dojazdów na wykłady, odrywania się od obowiązków służbowych i rodzinnych.  Rok akademicki (w systemie niestacjonarnym) rozpoczyna się 1 października 2011 r. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia.Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

Studia magisterskie

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – są to studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością, np. magister politologii w zakresie doradztwa personalnego i zarządzania personelem. Absolwent studiów II stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia i  trwa  4 semestry (2 lata). Oferujemy Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym wspomagane technikami kształcenia na odległość bez konieczności uciążliwych dojazdów na wykłady, odrywania się od obowiązków służbowych i rodzinnych.  Rok akademicki (w systemie niestacjonarnym) rozpoczyna się 1 października 2011 r. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni   i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń   w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych WSKPiSM kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.