RODO, czyli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w świetle przepisów prawa jest administratorem Państwa danych osobowych, jako jej Studentów. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową o kształcenie oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla kandydatów na studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe, wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia łączącej nas umowy o kształcenie na studiach I i II stopnia i studiach podyplomowych;
2) zapewnienia prawidłowego toku Państwa studiów;
3) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawienia państwowego dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub studiów podyplomowych;
b) składanie wymaganych prawem sprawozdań i raportów do odpowiednich organów, takich jak MNiSW, GUS;
c) obsługę wniosków stypendialnych;
d) archiwizację danych zgodnie z ciążącym na Uczelni obowiązkiem.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) na czas Państwa studiów;
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumentację Państwa studiów;
c) przez czas potrzebny na wydanie dyplomu ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, wyegzekwowania należności za czesne.

Które dane należy nam podać?

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza zgłoszeniowego lub kwestionariusza osobowego, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia, dane adresowe, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także dane dotyczące posiadanego wykształcenia i wykonywanego zawodu.

W przypadku zgłoszenia na studia I stopnia do dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa posiadanego pełnego wykształcenia średniego.

W przypadku studiów II stopnia wymagamy także kopii dyplomu i suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Do dokumentów w przypadku studiów podyplomowych należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Nikomu. Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, która przetwarza je wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych. Nie odbieramy od Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ponieważ nie prowadzimy takich działań.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek osobiście w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych lub przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej dziekanat@wsnp.edu.pl lub do Inspektora Ochrony Danych w WSNP na adres iod@wsnp.edu.pl.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Zgoda

Zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych udziela się na formularzu zgłoszeniowym na studia. Nie odbieramy od Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ponieważ nie prowadzimy takich działań, ani nie przekazujemy Państwa danych do żadnych innych podmiotów.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych,
Aleje Jerozolimskie 81,
02-001 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w WSNP:

iod@wsnp.edu.pl